این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > شرایط دریافت نامه پذیرش
.: شرایط دریافت نامه پذیرش

شرایط دریافت نامه پذیرش:

- پژوهشگران محترم توجه فرمایند؛ پس از مشخص شدن نتیجه داوری و انجام اصلاحات و پرداخت هزینه نهایی در صورتیکه وضعیت مقاله پذیرش نهایی گردیده ، تقاضای خود را با طی مراحل زیر اعلام نمایید.

- ارسال ایمیل به آدرس neec2018@iaun.ac.ir 
                موضوع ایمیل : کد مقاله به همراه نام نویسنده
                متن ایمیل : درخواست نامه پذیرش زود هنگام

- پس از بررسی تقاضا، نامه پذیرش توسط دبیرخانه صادر و ایمیل خواهد گردید.