این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > فراخوان مقاله
.: فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

  • مقالات باید شامل دستاوردهای جدید، پیرامون محورهای کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
  •  مقالات باید مطابق با دستورالعمل ­های موجود در وبسایت کنفرانس به صورت
 فارسی) /  (MS Word) انگلیسی (MS Word ، تهیه و تنظیم شوند.
  • ارسال مقالات، تنها از طریق وبسایت کنفرانس، امکانپذیر است.
  •  فقط مقالات ارائه شده بصورت سخنرانی یا پوستر، در مجموعه مقالات کنفرانس و نیز لوح فشرده کنفرانس، منتشر می ­گردد.