صفحه اصلی > سخنران کلیدی
.: سخنران کلیدی

 
 

سخنران

عنوان

دکتر محمد حسین مقامی

ریزسیستم های قابل کاشت در بدن

دکتر یزدان باتمانی

مهندسی کنترل در سیستم های زیستی