| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي دکتر محمد کارگر ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد )

جناب آقاي دکتر مهدی ریاحی نسب

جناب آقاي دکتر همایون مهدوی نسب ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد )

جناب آقاي دکتر بهادر فانی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد )

جناب آقاي دکتر عباس چترایی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد )

جناب آقاي دکتر امیر بکتاش ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد )

جناب آقاي دکتر آوید آوخ ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر